ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SERDUCHOWO/RAR/2018

poniedziałek, 24 września 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez 2 mentorów wśród rodzin zastępczych. Usługa polega na doradztwie w zakresie  konkretnych problemów rodziców/rodzin zastępczych. Mentor udziela kompleksowego wsparcia doradczego w odpowiedzi na problem bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Usługa świadczona będzie na rzecz uczestników projektu „Rybnicka Akademia Rodziny”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SERDUCHOWO/RAR/2018

W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "SERDUCHOWO"

44-200 Rybnik

e-mail akosiba@wp.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 85312320-8 - usługi doradztwa.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez 2 mentorów wśród rodzin zastępczych. Usługa polega na doradztwie w zakresie  konkretnych problemów rodziców/rodzin zastępczych. Mentor udziela kompleksowego wsparcia doradczego w odpowiedzi na problem bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Usługa świadczona będzie na rzecz uczestników projektu „Rybnicka Akademia Rodziny”.

 

Miejsce realizacji usługi:

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny w Rybniku , powiat Rybnik i okolice

 

Sposób i termin realizacji:

Doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu i przestawieniu problemu w miejscu zapewniającym: prywatność, sprzyjającym zniwelowaniu zgłaszanego problemu, dogodna dla osoby zgłaszającej problem.

Usługa obejmuje średnio 40h/m-c w okresie od 01.10.2018 do 31.08.2020 r. (1920 h)

Łącznie w okresie realizacji zamówienia na jednego mentora przypada 960h doradztwa.

 

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

–rodzic zastępczy z 10 letnim doświadczeniem

 

Forma zatrudnienia wykonawcy:

Umowa cywilno-prawna

 

Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail: akosiba@wp.pl

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:  A. F. Modrzewskiego 7, 44-200 Rybnik.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  3. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SERDUCHOWO/RAR/2018