Alternatywa II

Alternatywa II

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

 

Realizatorzy:

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - Lider projekt
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH CRIS
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM"
STOWARZYSZENIE "17-tka"

Cel projektu:

Projekt „Altenatywa II” ma na celu integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i
przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia
społecznego - 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika w latach 2018 – 2020 roku.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie,
  2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych, staż, praktyki. 

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na stworzonych programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020

Wysokość dofinansowania z EFS: 1 855 852,80 zł

Całkowity koszt realizacji: 2 183 356,24 zł